گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۱/۰۵/۳۰

مغز نقشه‌برداری‌ می‌کند!!

کشف نورونهای "جی. پی. اس" در مغز تیمی متشکل از نورولوژیستهای بین المللی در بررسیهای خود نورونهایی را کشف کردند که همانند نوعی "جی. پی. اس" طبیعی برای جهت یابی و تعیین موقعیت در مغز عمل می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان فرانسوی، آلمانی و آمریکایی که نتایج تازه ترین تحقیقات خود را در مجله علمی "نورون" منتشر کرده اند دریافتند که مغز به خاطر بعضی از نورونهای تخصصی مسیر خود را پیدا می کند. ادامه مطلب این نورونها که نوعی «جی. پی. اس» طبیعی هستند قادرند به سرعت و به سادگی از مکانها نقشه برداری کنند. این تحقیق با کمک تکنیک جدیدی انجام شده است و با استفاده از این تکنیک جدید، نورولوژیستها توانستند فعالیت درون- سلولی سلولهای مغزی را که در مدت اکتشفاف فضاها جهت یابی را کنترل می کنند به صورت زنده ثبت کنند. روشهای آزمایشی پیشین تنها امکان ثبت پیامهای ارسال شده از سلولها را امکانپذیر می کردند درحالیکه این سیستم جدید ثبت پیامهای دریافت شده توسط نورونها را هم امکانپذیر کرد. به این ترتیب، دانشمندان توانستند یک چارچوب کامل از مکانیزیم جهت یابی مغز را به دست آورند. این نورونها که «سلولهای مکان» نامگذاری شده اند در هیپوکامپ قرار دارند هیپوکامپ نقش مهمی در حافظه فضایی ایفا می کند. این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: «شناخت موقعیت در محیط یک فرایند تکاملی بوده و این عملکرد برای زنده ماندن بسیار حیاتی است.».