گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ردیابی › نرم افزار ردیابی 

نرم افزار ردیابی

نرم افزار ردیابی که از طریق اینترنت در دسترس می باشد به منظور نمایش مکان لحظه ای و تاریخچه حرکات و نیز ارسال گزارشات کاربرد دارد

انواع نرم افزار ردیابی