گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ردیابی 

ردیابی

سیستم های ردیابی GPS که در بخش مدیریتی ناوگان تجاری استفاده می شوند شامل دو بخش اصلی می شوند:
1-سخت افزار های مکان یابی
2- نرم افزار ردیابی

این ترکیب AVL یا همان سیستم مکان یابی خودکار ناوگان نامیده می شود.

انواع ردیابی